Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programının amacı programın uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır. Anadoludakiler markası ile de topraklarımızın zenginliğinin dijital platformda paylaşılarak yerel üreticilerin desteklenmesi, geleneksel kültürün yaşatılması ve yerel potansiyellerin keşfedilmesini amaçlanıyor.

Hazırlanacak projelerin aşağıda yer alan önceliklerden en az bir tanesi ile ilişkili olması, asgari 1 Milyon TL bütçeli olması ve asgari eş finansman tutarının proje bütçesinin %10’u kadar olması ön koşuldur. Öncelikler; İstihdam Edilebilirliği Artırmak,  Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik, Sosyal İçerme,  Sosyal Sorumluluk olarak tespit edildi.

Özel sektör sadece sosyal sorumluluk kapsamında başvuru sahibi olarak proje sunabilir. Özel sektör tarafından sunulan sosyal sorumluluk projelerine değerlendirmede avantaj sağlanacaktır. Kâr amacı güden kuruluşların başvuru sahibi olduğu sosyal sorumluluk projelerinde eş finansman katkısı asgari yüzde ellidir.

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında; “Anadoludakiler” altında desteklenebilecek projelerde şu unsurların yer alması beklenmektedir:

1. Coğrafyaya Özgü Bir Yerel Değerin, Ürünün ya da Üretim Biçiminin Yaşatılması: Projede yerel kültürel ve coğrafi değerlerin korunması ve yaşatılması, Yerel ürünlerin ve üretim tekniklerinin korunarak gelecek nesillere aktarılması

2. Saygılı Üretim Kriterleri: Projede çevre dostu yöntemlerin kullanılması (temiz enerji, atık yönetimi vb), Saygılı üretim kriterlerine uygunluk, Sürdürülebilir tarım uygulamalarının teşvik edilmesi

3. Geleneği Yaşatırken Ticaret Hacmi Yaratan: Projede yerel geleneğin ve kültürel mirasın korunması ve yaşatılması ile geleneksel üretim tekniklerinin korunması ve geliştirilerek ticaret hacminin artırılması, Dijital pazarlara erişim

4. Kültür Mirası ile Teknoloji Buluşması: Geleneksel üretim yöntemlerinin korunması ve modern teknolojinin entegre edilerek verimliliğin artırılması, Yenilikçi tasarım ve teknolojilerle geleneksel üretimin buluşturulması, Anadolu'nun kültür mirasının canlı tutulması için geleneksel ve yerel bilginin hatırlanması, yeni nesil ile teknoloji aracılığıyla buluşturulması ve yaşatılması

5. Sosyal Girişimcilik: Yerel ürünlere yönelik sosyal girişimciliğin desteklenmesi ve temiz üretim, yerel iş ve sağlıklı ürünlere erişim konularında ekonomik değer yaratılması, Gıda güvenliği ve dayanıklılığı, Kentsel kırsal gıda sistemleri (yerel gıda sistemi), Gıda israfını azaltmak (döngüsel gıda), Sosyal gastronomi, Yeni nesil çiftçiler

6. Kalkınma Odaklı Turizm Modeli: Yerel kültürün ve ürünlerin yaratıcı ve özgün biçimlerde deneyimlenmesi için yaparak öğrenme ve deneyimleme fırsatlarının sunulması ve hikâyelerin yerinde deneyimlenmesinin teşvik edilmesi, Deneyim turizmi, Yaratıcı turizm, Yerel hikâyeler, Hikâyenin deneyimi, Yerel kültür deneyimleri, Yerel ürün, üretim atölyeleri

Kâr amacı gütmeyen veya belirli ölçüde kamu yararı gözeten, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler, kooperatifler, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri, teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri uygun başvuru sahipleridir. Kâr amacı güden kuruluşlar, sosyal sorumluluk projeleri için başvuru sahibi, diğer projelerde ise ancak iştirakçi olabilirler. Kâr amacı güden kuruluşların başvuru sahibi olduğu sosyal sorumluluk projelerinde eş finansman katkısı asgari yüzde ellidir.

Erzincan'da 249 konut satıldı Erzincan'da 249 konut satıldı

Program kapsamında paydaşlardan SOGEP – Anadoludakiler programına ilişkin projelerinin bilgi formu, faaliyet planı ve bütçenin hazırlanması ile bu dokümanların Ajans ile paylaşılması beklenmektedir. Projeye ilişkin olarak bilgi formu, taslak faaliyet planı ve bütçenin 19.07.2024 (Cuma) tarihine kadar Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansına resmi yazı ile gönderilmesi gerekmektedir. Uygun bulunan projeler nihai başvuru aşamasına alınacak olup bu noktadan sonra proje geliştirme çalışmaları doğrudan Ajansın koordinasyonunda yapılacaktır.

Editör: Haber Merkezi - SK