İHALE İLANI
                     KAT KARŞILIĞI BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR.
ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN:

1-      İHALE KONUSU: Mülkiyeti Erzincan Belediye Başkanlığına ait olan, Erzincan İli, Merkez İlçesi, Geçit mahallesi, 2883 ve 2884 parsel nolu taşınmazlarda kat karşılığı inşaat yapım işi (konut inşa edilmesi işi) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile Belediyeye bırakılacak bağımsız bölümlere ilave olarak belirlenen muhammen bedelin artırımı suretiyle ihale edilecektir.
2-      İHALENİN, HANGİ TARİH, SAATTE VE NEREDE YAPILACAĞI: İhale, 09.07.2024 günü, saat 10:30’da Bahçelievler Mahallesi Halitpaşa Caddesi No: 60 adresindeki Belediye Sarayı’nda yapılacaktır.
3-      İHALE DOSYASININ ALINACAĞI YER: İhale dosyası, Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü (Fen İşleri Müdürlüğü Geçit Yerleşkesi Geçit Mah. Atatürk Cad. No:5) ihale biriminde bedelsiz olarak görülebileceği gibi 1.000,00 TL (Bin Türk Lirası) bedel ödenerek alınabilecektir. (İhale dosyası istekli veya isteklinin vekillerine verilir.)
4-      İŞİN SÜRESİ, NİTELİĞİ, NEVİ ve MİKTARI: İşin süresi yer tesliminden itibaren 570 takvim (havanın fen noktasında çalışılmayan dönemi hariç – 01 Aralık – 01 Mart) günüdür. Erzincan İli, Merkez İlçesi, Geçit mahallesi, 2883-2884 parsel numaralı taşınmazlar üzerine kat karşılığı konut, inşa edilecektir. İmar durumu, arsa yüzölçümü ve emsal değerlere göre toplamda bodrum + zemin + 1.kat + 2.kat ve 3. Kat olmak üzere toplam da 144 adet 2+1 daire olacak şekilde Vaziyet Planı oluşturulmuştur.  Vaziyet Palanında Belirtilen 48 adet 2+1 Daire  (Bağımsız bölüm numaraları A blok 16 adet 2+1, C blok 16 adet 2+1 ve D blok 16 adet 2+1 daire), idareye bırakmak suretiyle yapılacaktır. İhale bunun üzerine verilecek nakit Türk Lirasını en çok teklif eden istekli üzerinde bırakılacaktır. Belediyeye bırakılacak bağımsız bölümler üzerine teklif edilecek nakitin muhammen bedeli; 20.376,00 (yirmibinüçyüzyetmişaltı )TL’dir. İhale sonucu ortaya çıkan ihale bedeli ita amiri onayından sonra 2886 sayılı kanunda belirtilen süreler içinde peşin ödenecektir. Yüklenici kendi payına düşen konutlarda daire büyüklüklerinde (idare ile yapılacak istişare sonucunda) değişiklik yapabilecektir. İdarenin uygun görüşü ile proje tatbiki sırasında ve sözleşme süresince meydana gelebilecek uygulama imar planı değişikliklerden kaynaklı emsal değişikliklerinin tatbiki sırasında belirtilen vaziyet planı, idarenin onayı ile yapılacak istişare sonucunda değiştirilebilecektir. Uygulama projeleri yüklenici tarafından hazırlanacaktır. Belediyeye bırakılacak bağımsız bölüm sayısı ve net alanları değişikliklerle azaltılamaz. Emsal artışı olduğu takdirde alınan bağımsız bölüm oranı ile ihale bedeline göre Belediye pay alacaktır. İhale sonucu oluşacak her türlü vergi, resim ve harç giderleri yükleniciye ait olacaktır. Yüklenici İdareye ait bağımsız bölümlerde ve çevre düzenlemelerinde teknik şartnameye uygun 1. Sınıf malzeme kullanacak olup, kendi payına düşen konutlarda istediği cins, miktar ve kalitedeki malzemeyi kullanmakta serbesttir. (vitrifiye, tesisat, elektrik, yer döşemesi vb. gibi)
5-      TAHMİNİ BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT ve KESİN TEMİNAT BEDELLERİ: Toplam inşaat alanına göre, Takribi bedel, 46.676.376,00 TL - (kırkaltımilyonaltıyüzyetmişaltıbinüçyüzyetmişaltı) Türk Lirası’dır.  Geçici teminat bedeli yaklaşık maliyet bedel toplamının % 3’ü olan 1.400.201,28 TL (birmilyondörtyüzbinikiyüzbirtürk lirası yirmisekiz kuruş).Yüklenici Takribi bedel olan 46.673.376,00 TL ve ihale sonucu oluşan teklif bedeli toplamı üzerinden, % 6 oranına tekabül eden Kesin Teminatı Sözleşmenin imzalanmasını müteakip İdareye verecektir.
6-      İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI: İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin aşağıdaki belgeleri vermesi ve geçici teminatı yatırması gerekir.
a.       Kanuni ikametgâh belgesi
b.      Türkiye Cumhuriyet’inde Yasal Tebligat ve Yazışma Adresi
c.       Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge
d.      Tüzel kişi olması halinde;
d1- Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası’ndan veya benzeri bir yasal kurumdan ihalenin yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Ticaret Sicil Gazetesi Onaylı sureti)
d2- Gerçek kişi olması halinde; Ticaret ve Sanayi Odası ve/veya Esnaf ve Sanatkârlar Odası siciline kayıtlı olduğuna dair belge
d3-Ortak Teşebbüs Kuruluşu olması halinde; ortak teşebbüsü oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin ayrı olarak yukarıdaki esaslara (d1-d2) göre temin edecekleri belge.
e.       İsteklilerin noter tasdikli imza sirküleri
f.       İstekliler adına vekâlet edilmesi halinde adına teklifte bulunacakları isteklilerin noter tasdikli vekâletnameleri ve vekilin noter tasdikli imza sirküleri
g.       Bu şartnamenin 5. maddesinde yazılı geçici teminat vermesi
h.      2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde sayılan kişiler ve yasaklı addedilenlerden olunmadığına dair taahhütname.
i.        Şartnameler Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ihale biriminde bedelsiz olarak görülebileceği gibi 1.000,00 TL (Bin Türk Lirası) bedel karşılığında temin edilebilir. İsteklilerin İhaleye katılımda şartnamenin satın alındığına dair makbuzu ibraz etmeleri zorunludur
j.        Bu şartnamede yazılı esaslara göre hazırlanacak tekliflerin verilmesi
7-      UYGULANACAK İHALE USULÜ: İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü Belediyeye bırakılacak bağımsız bölümlere ilave olarak belirlenen muhammen bedelin artırımı suretiyle yapılacaktır.
8-      TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI: Teklifler yazılı olarak ilanda belirtilen usul ile yapılır.
9-      TEKLİFLERİN VERİLMESİ: Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Fen İşleri Müdürlüğü’ne verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine İdarenin adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilânda belirtilen saate kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. İdareye verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarında, Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdaresi’nin saat ayarı esastır.
10-  ARTIRIM TEKLİFLERİ: Teklifler, ihale dosyasındaki teklif mektubu örneği ile sunulacak olup, eksik ve hatalı olan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu aşamada en yüksek teklif veren 3 (üç) isteklinin mektupları değerlendirmeye alınacak ve diğer teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. İhale komisyonunca oturumda hazır bulunan isteklilerden teklif alınması aşamasında bedel artırımı ihale komisyonunun belirleyeceği en asgari artırım dilimleri üzerinden yapılacaktır. İhale, muhammen bedeli en fazla artırımı yapan istekli üzerinde bırakılacaktır.
11-  MUHAMMEN BEDELİN ÖDENMESİ: İhale üzerinde kalan Yüklenici, ihale sonucu ortaya çıkan muhammen bedelin tamamını 30 gün içerisinde Erzincan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne ödeyecektir.
12-  İDARENİN YETKİSİ: İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Belediye Encümeni, 2886 S.D.İ.K.nun 29. maddesi gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.)
#ilangovtr Basın No ILN02049414