MUHTELİF CİNS VE ADETLERDE ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİ KIYAFET
ERZİNCAN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Muhtelif Cins ve Adetlerde Özel Güvenlik Personeli Kıyafet mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN
:
2024/580074
1-İdarenin
a) Adı
:
ERZİNCAN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi
:
Başbağlar Mah. 1400 Sok. No:47 ERZİNCAN 24030 ERZİNCAN MERKEZ/ERZİNCAN
c) Telefon ve faks numarası
:
4462236933 - 4462236939
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı
:
Muhtelif Cins ve Adetlerde Özel Güvenlik Personeli Kıyafet
b) Niteliği, türü ve miktarı
:
Muhtelif Cins ve Adetlerde Özel Güvenlik Personeli Kıyafeti Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
Erzincan İl Merkezi ve bağlı ilçe Müdürlükleri (bağlı birim ve adresler sözleşme öncesi kıyafet numaraları ile yükleniciye verilecektir.)
ç) Süresi/teslim tarihi
:
25 takvim günü içerisinde malzemeler ilgili birimlere teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi
:
Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
:
15.05.2024 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
:
Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İhale Salonu Başbağlar Mah.1400 sok.No:47 ERZİNCAN
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Belge Adı

Açıklama

Ortak Girişimlerde

Kışlık,Yazlık Pantolon, Kısa Uzun Kollu Tişört, Yazlık, Kışlık Tunik, Kışlık Bot, Yazlık Ayakkabı ürünlerine ait akredite edilmiş laboratuvar onaylı analiz raporu isteklilerce teklifleriyle birlikte verilecektir.

Söz konusu belgelerin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmesi zorunludur. İstekliler tarafından e-teklifleri kapsamında beyan edilen bilgi ve belgelerden ekap veya diğer kamu kurum ve kuruşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının int sayfası üzerinden sorgulanarak teyit edilmeyen bu belgelerin aslını veya noter onaylı suretini idareye sunacaklardır.

   Tek ortağın sunması yeterlidir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02027088