S.S. ERZİNCAN PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Yönetim Kurulumuzun 25/06/2024 Tarihli ve 72/010 sayılı kararıyla 23.07.2009 tarih ve 27297 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan 14.07.2009/15223 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’na bağlı kooperatiflerde bir ortaklık payı değeri 100 (Yüz) Türk Lirasına yükseltildiği, bir ortaklık payının değerinin 100 (Yüz) Türk Lirasına yükselmesine yönelik söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı ve dayanağını oluşturan 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü ile Kooperatifimiz Ana Sözleşmesinin 14, 15 ve 16’ncı maddesi hükümleri çerçevesinde ortaklık taahhütnamesi ile ödemeyi taahhüt etmiş oldukları pay bedellerinin ödenmemiş kısmını teşkil eden sermaye borçlarını 31/07/2024 tarihi mesai saati bitimi olan saat 17:00’a kadar Kooperatifimiz merkez yada şubelerine elden yada TR440001500158007297507418IBAN no.lu Türk Lirası hesabına ödemeleri, taahhüt ettikleri ortaklık pay bedellerini süresinde ödemeyen ortakların ortaklık hakkının 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 19’uncu Kooperatif Ana Sözleşmesinin 14’üncü maddesinde; Yönetim Kurulu, sermaye yükümlülüklerinde borçlu veya sair ödemelerle yükümlü bulunanlara (ortaklara) vereceği iki uygun süre ile ortaklardan elden yazılı olarak veya taahhütlü mektupla bu husus mümkün olmazsa ilan borçlu ortakların en kolay ve emin şekilde haber almalarını sağlamak üzere kooperatif merkezinde veya bağlı olduğu ilde buralarda da yoksa en yakın ilde çıkan bir gazetede ayrıca elektronik ortamda yapılır. İlanın ihtiva eden yazıya borçlu ortağın/ortakların ortakno, ad-soyad, borç türü ve miktarın adair listeyi kooperatifin ve şubelerin kapısına, ortakların bulunduğu yerleşim merkezinin muhtarlık ilan yerine asılır. Ortaklardan sermaye yükümlülüklerinde borçlu veya sair ödeme yükümlülüklerini yerine getirmelerini istenir. İlk isteğe uymayan ve ikinci istemeden sonra da bir ay içinde yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin ortaklığı kendiliğinden düşer. Ortaklığın düşmesi, ilgilinin ana sözleşme veya diğer şekillerle doğmuş borçlarının yokolmasını gerektirmez.“Hükmüçe rçevesind eişlem yapılacağı, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 27’nci maddesi gereğince (ikinci) istek yerine geçmek üzere ortaklarımıza ilanen duyurulur.

                                                                                                                                           Yönetim Kurulu Adına
                                                                                                                                                                                  Başkan
                                                                                                                                                                       HARUN KARAKAŞ
#ilangovtr Basın No ILN02051081