Erzincan’da 5 adet gayrimenkul cazip fiyata satılacak

Erzincan’da Karayolları Genel Müdürlüğü 16. Bölge Müdürlüğü’ne ait 5 adet gayrimenkul satışa çıkarıldı.

Erzincan'da sıcak hava yanıltmasın: Sağanak yolda! Erzincan'da sıcak hava yanıltmasın: Sağanak yolda!

Aşağıda adı, tahmini keşif bedeli, geçici teminatı, ihale gün ve saati, yazılı taşınmazlar 2886 sayılı kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü artırma ile satışa çıkarılmıştır. Artırma Karayolları 16.Bölge Müdürlüğü İhale Salonunda ihale komisyonunca yapılacaktır. Bu taşınmazlara ait artırma dosyaları ve şartnameler Karayolları 16.Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliğinde görülebilir.

Bu taşınmazlara teklif vermek isteyenler taşınmazların hali hazır durumunu (elektrik, su, havagazı, doğalgaz ve lojman olarak tahsis, işgal, hasar, hisse, alan (m²) imar, iskan, sit, vefa hakkı, bilumum şerhler v.b. durumlarını) görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılır. Bu konuda Karayolları Genel Müdürlüğü aleyhine herhangi bir itiraz ve talep hakkı bulunmayacaktır.

İşin Adı Niteliği//Cinsi Tahmini Bedeli Geçici Teminatı İhale Gün ve Saati
Erzincan İli, Üzümlü İlçesi, Bağlar Köyü Sınırları İçerisinde Yer Alan ve Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğü'ne Ait Olan 165 Ada 2 Parsel(6.249,03 m²) Numaralı Taşınmazın Satışı Tarla 265.708,76 TL 7.971,26 TL 16.07.2024 Salı Günü Saat 10.00
Erzincan İli, Üzümlü İlçesi, Bağlar Köyü Sınırları İçerisinde Yer Alan ve Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğü'ne Ait Olan 165 Ada 4 Parsel(3.448,87 m²) Numaralı Taşınmazın Satışı Tarla 134.436,95 TL 4.033,11 TL 16.07.2024 Salı Günü Saat 14.00
Erzincan İli, Üzümlü İlçesi, Bağlar Köyü Sınırları İçerisinde Yer Alan ve Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğü'ne Ait Olan 166 Ada 1 Parsel(9.263,59 m²) Numaralı Taşınmazın Satışı Tarla 361.094,74 TL 10.832,84 TL 17.07.2024 Çarşamba Günü Saat 10.00
Erzincan İli, Üzümlü İlçesi, Bağlar Köyü Sınırları İçerisinde Yer Alan ve Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğü'ne Ait Olan 138 Ada 27-30 Parsel(27 Parsel 14.105,65 m², 30 Parsel 17.255,16 m² Toplam Alan 31.360,81 m²) Numaralı Taşınmazın Satışı Tarla 4.000.698,53 TL 120.020,96 TL 17.07.2024 Çarşamba Günü Saat 14.00
Erzincan İli, Üzümlü İlçesi, Bağlar Köyü Sınırları İçerisinde Yer Alan ve Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğü'ne Ait Olan 138 Ada 31 Parsel(22.321,61 m²) Numaralı Taşınmazın Satışı Tarla 2.847.567,79 TL 85.427,03 TL 18.07.2024 Perşembe Günü Saat 10.00

Yukarıda belirtilen 5 (beş) adet taşınmazın satışı konusunda her bir taşınmazın satışı için teklif vermek isteyen gerçek ve tüzel kişilerin temin etmesi gereken bilgi ve belgeler aşağıda belirtilmiştir;

1-Açık Teklif  Usulü ile yapılacak ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişiler aşağıdaki belgeleri ihalede vereceklerdir;

A- Gerçek kişilerde aranacak şartlar:

Kanuni ikametgâh göstermesi (Nüfus Müdürlüğü veya Muhtarlık veya e-devlet)

Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus Müdürlüğü veya Muhtarlık veya e-devlet)

Noter tasdikli imza beyannamesi

Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (varsa telefon ve fax numarası, elektronik posta adresi)

B- Tüzel kişilerde aranacak şartlar:

Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından veya benzeri bir kuruluştan, 2024 yılı içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair güncel belge/belgeler

Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin belge/belgeler

Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlara ilaveten, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki bentlerde belirtilen şartlara ilaveten tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belgeleri ihalede vermesi gerekmektedir.

C- Gerçek ve tüzel kişilerde aranacak ortak şartlar:

Geçici teminata ait alındı belgesi veya süresiz banka teminat mektubu; (Geçici teminat mektubunun şekli ve içeriğinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 27. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekir.) Geçici teminatı nakit olarak yatırmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü Muhasebe Şube Müdürlüğüne veya Karayolları 16. Bölge Müdürlüğünün Ziraat Bankası Kümbet Şubesinde bulunan TR390001002112559152555001 numaralı hesabına yatırabilirler.

İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

İhale Dosyası alındı belgesi

D- Ortak girişim olması halinde aranacak şartlar:

İsteklilerin ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri (A) ve (B) bentlerinde istenilen belgeleri vereceklerdir.

Ayrıca bu şartnameye uygun ortak girişim beyannamesi vermeleri gerekmektedir. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)

2- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye katılan istekli tarafından imzalanması, ayrıca şartnamenin 18. Maddesinin de doldurularak imzalanması gerekmektedir.),

3-  Teklif mektubu, (Bu şart sadece postayla teklif gönderecekler için geçerlidir.)

4- İhale dokümanını satın almak zorunludur. İhale dokümanı satın almayan istekliler ihaleye katılamayacaklardır. İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve 1.500,00 TL (Bin beşyüz Türk Lirası) karşılığı İhaleler Başmühendisliği adresinden satın alınabilir. İhale dokümanını satın alma işlemi aşağıdaki şekilde yapılacaktır;

İhale dokümanını satın almak isteyen gerçek ve tüzel kişiler ihale doküman bedelini Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü Muhasebe Şube Müdürlüğüne veya Karayolları 16. Bölge Müdürlüğünün Ziraat Bankası Kümbet Şubesinde bulunan TR390001002112559152555001 numaralı hesabına yatırdıktan sonra ihale doküman bedelinin yatırıldığına ilişkin dekontla birlikte Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliğine İhale Dokümanını satın almak için müracaat edeceklerdir. İhale dokümanı ıslak imza karşılığında elden teslim edilecektir. İhale doküman bedelini yatırıp ihale dokümanını ıslak imzalı olarak elden teslim almayan gerçek ve tüzel kişiler ihale dokümanını satın almamış sayılacak ve ihaleye katılamayacaklardır. Posta yoluyla doküman satışı yapılmayacaktır.

5- İhaleye teklif verecek alıcılarca belgelerin tamamının aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerinin verilmesi zorunludur. İstenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

6- İhaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenerek ihale tarih ve saatine kadar, Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu Kümbet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu bulvarı No.39 Sivas adresine İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilir. Bu saatten sonra verilecek teklif zarfları veya herhangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

7- Satış bedeli üzerinden ilgili mevzuatı gereğince ödenecek her türlü vergi (%10 KDV), resim, harç ile ulaşım giderleri alıcıya aittir.

8- İhale en yüksek teklif üzerinden, pey artırımı şeklinde uygulanacaktır.

9- İhale konusu işe ait ihale bedeli peşin ödenecektir. Sözleşme imzalanmayacaktır.

10- İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

11- Postadaki gecikmeler kabul edilmez.

İlan olunur.

Editör: Mehmet Yaşar Çiçek