Erzincan’da Hazineye ait 36 gayrimenkul satışa çıkarıldı

Erzincan’ın Tercan İlçesinde Milli Emlak Şefliği’nden yapılacak duyuruya göre mülkiyeti Hazineye ait 36 adet gayrimenkul satışa çıkarıldı.

Tercan Kaymakamlığı, Milli Emlak Şefliği’nden yapılan duyuruda, İlçemiz sınırları içerisinde bulunan ve aşağıda bilgileri yer alan mülkiyeti Hazineye ait 36 adet taşınmazın satış ihaleleri hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi uyarınca açık teklif usulü ile satış ihalesi Tercan Kaymakamlığında (Milli Emlak Şefliği Odasında) toplanacak Komisyon huzurunda yapılacak.

- İhalelere iştirak edeceklerin;

1) İsteklilerin yasal yerleşim yeri sahibi olmaları ve tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri gerekmektedir. İsteklilerin her taşınmaz ihalesi için ayrı ayrı olmak üzere belirtilen ihale gün ve saatine kadar geçici teminat makbuzu veya süresiz teminat mektubu ile Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarası, Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarası ile birlikte Komisyona müracaat etmeleri gerekmektedir.

2) Başka şahıs adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnameyi, Tüzel Kişilerin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak İdare Merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sürkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise tüzel kişilik adına İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri zorunludur.

3) Posta ile yapılan müracaatlarda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilemez.

Altınbaşak Beldesinde Aşure Dağıtıldı... Altınbaşak Beldesinde Aşure Dağıtıldı...

4) İhalelerden yasaklı olanlar ihaleye katılamaz.

5) İhale Komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6) Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Tercan Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir.

7) Taşınmazların satış bedellerinin; Belediye sınırları içerisindeki taşınmazlarda 5.000,00-TL yi, Belediye sınırları dışındaki taşınmazlarda ise 1.000,00-TL yi aşması halinde, talep üzerine, bedelin 1/4 ü peşin, kalan kısmı kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda eşit taksitlerle ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir. 4706 Sayılı Kanun gereğince Hazine taşınmazlarının satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 (beş) yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır.

8-Hazine taşınmazının satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi (% 20) indirim uygulanır.                                               

9-Hazineye ait taşınmazların ihale sonucu oluşacak satış bedeli üzerinden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Döner Sermaye Hesabına 5.000.000.TL ye kadarlık kısmı için %1, 5.000.000-10.000.000 TL arasında kalan kısım için %0,5, 10.000.000 TL den fazlası için %0,25 döner sermaye ücreti peşin olarak alınacaktır.         

10) Geçici teminat yatıracaklar için; vezne Tercan Malmüdürlüğünde bulunduğundan, ihaleye katılacak olanların bu hususu dikkate almaları gerekmektedir.

NOT: İhale İlanları www.milliemlak.gov.tr adresinden görülebilir.

Adres: Kazım Karabekir Mah. Yüksekokul Cad. No:13 Tercan / ERZİNCAN  Tel:0 446 441 30 16

2886 SAYILI KANUNUN 45 İNCİ  MADDESİNE GÖRE (AÇIK TEKLİF USULÜ) SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR
S. No İli İlçesi Mahalle / Köy Cinsi Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Hazine Hissesi İmar
Durumu
Tahmin Edilen Geçici Teminat İhale Tarihi İhale
saati
Bedeli (TL) Bedeli (TL)
1 Erzincan Tercan  Sağlıca  Köyü Susuz Tarla 137 11 14.874,09 Tam  İmarsız  310.000,00 62.000,00  22.07.2024 10:20
2 Erzincan Tercan  Sağlıca  Köyü Kargır Ev ve Arsası 146 1 255,95 Tam  İmarsız  16.000,00 3.200,00  22.07.2024 10:40
3 Erzincan Tercan  Sağlıca  Köyü Ham Toprak 146 2 230,99 Tam  İmarsız  14.000,00 2.800,00  22.07.2024 11:00
4 Erzincan Tercan  Sağlıca  Köyü Ham Toprak 150 1 197,73 Tam  İmarsız  12.000,00 2.400,00  22.07.2024 11:20
5 Erzincan Tercan  Sağlıca  Köyü Ham Toprak 160 8 1.990,14 Tam  İmarsız  120.000,00 24.000,00  22.07.2024 11:40
6 Erzincan Tercan  Sağlıca  Köyü Bahçe 165 1 218,59 Tam  İmarsız  14.000,00 2.800,00  22.07.2024 13:40
7 Erzincan Tercan  Sağlıca  Köyü Bahçe 165 2 481,59 Tam  İmarsız  29.000,00 5.800,00  22.07.2024 14:00
8 Erzincan Tercan  Sağlıca  Köyü Bahçe 165 3 308,19 Tam  İmarsız  19.000,00 3.800,00  22.07.2024 14:20
9 Erzincan Tercan  Sağlıca  Köyü Ham Toprak 166 29 629,05 Tam  İmarsız  38.000,00 7.600,00  22.07.2024 14:40
10 Erzincan Tercan  Sağlıca  Köyü Ham Toprak 166 30 351,16 Tam  İmarsız  22.000,00 4.400,00  22.07.2024 15:00
11 Erzincan Tercan  Sağlıca  Köyü Ham Toprak 188 10 8.577,07 Tam  İmarsız  265.000,00 53.000,00 22.07.2024 15:20
12 Erzincan Tercan  Elmalı Köyü Ham Toprak 199 146 11.252,86 Tam  İmarsız  394.000,00 78.800,00 22.07.2024 15:40
13 Erzincan Tercan  Kuzuören Köyü Ham Toprak 124 49 587,93 Tam  İmarsız  50.000,00 10.000,00  23.07.2024 10:20
14 Erzincan Tercan  Kuzuören Köyü Ham Toprak 124 50 586,87 Tam  İmarsız  50.000,00 10.000,00  23.07.2024 10:40
15 Erzincan Tercan  Kuzuören Köyü Ham Toprak 124 51 586,91 Tam  İmarsız  50.000,00 10.000,00 23.07.2024 11:00
16 Erzincan Tercan  Kuzuören Köyü Ham Toprak 124 52 577,63 Tam  İmarsız  50.000,00 10.000,00 23.07.2024 11:20
17 Erzincan Tercan  Kuzuören Köyü Ham Toprak 124 109 18.057,69 Tam  İmarsız  1.540.000,00 308.000,00 23.07.2024 11:40
18 Erzincan Tercan  Kuzuören Köyü Ham Toprak 124 110 2.074,39 Tam  İmarsız  185.000,00 37.000,00 23.07.2024 13:40
19 Erzincan Tercan  Kuzuören Köyü Ham Toprak 137 3 1.435,40 Tam  İmarsız  110.000,00 22.000,00 23.07.2024 14:00
20 Erzincan Tercan  Kuzuören Köyü Ham Toprak 137 11 222,72 Tam  İmarsız  25.000,00 5.000,00 23.07.2024 14:20
21 Erzincan Tercan  Kuzuören Köyü Ham Toprak 137 12 528,59 Tam  İmarsız  50.000,00 10.000,00 23.07.2024 14:40
22 Erzincan Tercan  Kuzuören Köyü Ham Toprak 137 14 89,21 Tam  İmarsız  10.000,00 2.000,00 23.07.2024 15:00
23 Erzincan Tercan  Balyayla Köyü Ham Toprak 146 54 4.379,32 Tam  İmarsız  263.000,00 52.600,00 23.07.2024 15:20
24 Erzincan Tercan  Balyayla Köyü Ham Toprak 180 3 938,18 Tam  İmarsız  43.000,00 8.600,00 23.07.2024 15:40
25 Erzincan Tercan  Balyayla Köyü Ham Toprak 180 4 1.139,70 Tam  İmarsız  52.000,00 10.400,00 24.07.2024 10:20
26 Erzincan Tercan  Balyayla Köyü Ham Toprak 185 3 1.800,00 Tam  İmarsız  99.000,00 19.800,00 24.07.2024 10:40
27 Erzincan Tercan  Balyayla Köyü Ham Toprak 185 4 1.847,47 Tam  İmarsız  102.000,00 20.400,00 24.07.2024 11:00
28 Erzincan Tercan  Balyayla Köyü Ham Toprak 187 4 2.100,57 Tam  İmarsız  169.000,00 33.800,00 24.07.2024 11:20
29 Erzincan Tercan  Eseevler Köyü Tarla 106 12 4.114,12 Tam  İmarsız  65.000,00 13.000,00 24.07.2024 11:40
30 Erzincan Tercan  Eseevler Köyü Ham Toprak 120 8 1.925,64 Tam  İmarsız  116.000,00 23.200,00 24.07.2024 13:40
31 Erzincan Tercan  Eseevler Köyü Ham Toprak 125 1 43,17 Tam  İmarsız  3.000,00 600 24.07.2024 14:00
32 Erzincan Tercan  Edebük  Köyü Arsa 717 505 Tam  İmarlı 56.000,00 11.200,00 24.07.2024 14:20
33 Erzincan Tercan  Edebük  Köyü Arsa 719 500 Tam  İmarlı 55.000,00 11.000,00 24.07.2024 14:40
34 Erzincan Tercan  Gökçe Köyü Arsa 939 445 Tam  İmarsız  67.000,00 13.400,00 24.07.2024 15:00
35 Erzincan Tercan  Ilısu Köyü Ham Toprak 127 24 8.335,23 Tam  İmarsız  260.000,00 52.000,00 24.07.2024 15:20
36 Erzincan Tercan  Atatürk Mahallesi Kargır Maliye Lojmanı ve Arsa 469 22 297,76 Tam  İmarlı 1.250.000,00 250.000,00 24.07.2024 15:40
Editör: Mehmet Yaşar Çiçek