T.C.
ERZİNCAN VALİLİĞİ
GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE İLAN METNİ

MADDE 1:İhalenin Konusu: Erzincan İli Atatürk Mahallesi 93 ada 1 parsel üzerinde bulunan 13 Şubat Şehir Stadyumu bünyesindeki 259,63 m²’lik (Z-141) dükkânın 1  (bir) yıllığına kiralanması ihalesi.
MADDE 2:İhalenin Nerede Yapılacağı: Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü hizmet binası                       
 Başbağlar Mahallesi 1400 Sokak / ERZİNCAN
MADDE 3:İhale Usulü : “Gençlik ve Spor Bakanlığı Taşınmaz İdaresi Yönetmeliği”nin 72. maddesi gereği, Açık Teklif Usulü.
MADDE   4:İhale Şartnamesi ve Ekleri: Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde görülebilir.
MADDE   5:İhaleye Katılabilme Şartları:
a)     Kanuni İkâmetgah belgesi.
b)    Nüfus cüzdanı aslı veya tasdikli fotokopisi.
c)     Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü adına geçici teminatın yatırıldığına dair banka makbuzu veya  banka teminat mektubu.
d)    Noter tasdikli imza sirküleri.
e)     İstekli Şirket veya tüzel kişilik ise kanıtlayıcı belgeler (Oda kaydı, Ticaret Sicil Gazetesi).
f)      Vekaleten iştirak edilmesi halinde noter tasdikli vekaletname, Şirket veya tüzel kişilik adına  iştirak edilmesi halinde şirketi veya tüzel kişiliği temsile yetkili olduğuna dair noter tasdikli yetki belgesi, Ortak girişim olması halinde ise noter tasdikli ortaklık sözleşmesi.
MADDE 6: İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

            İLİ

         CİNSİ

      ALANI

MUHAMMEN BEDEL (YILLIK)

 GEÇİCİ TEMİNAT

İHALENİN TARİHİ

İHALE SAATİ

    ERZİNCAN

 DÜKKAN (Z-141)

 259,63 m²

155.778,00 TL.
(vergiler hariç)

 15.577,80 TL.

 11/06/2024

 14.30

-  Teklif edilen bedel üzerinden ayrıca % 5 Bakanlık Payı, % 20 KDV, %0 1,89 oranında Damga Vergisi ve  %0 5,69 Sözleşme Karar Pulu hesaplanarak, bu bedel yüklenici tarafından idareye sözleşme bedeli ile ayrıca ödenecektir.
-  Geçici teminat bedeli İl Müdürlüğümüzün Ziraat Bankası Erzincan Şubesinde bulunan TR 33 0001 0001 1688 2587 3050 01 IBAN no’lu hesabına yatırılacaktır.

 

#ilangovtr Basın No ILN02039124