İŞKUR'dan duyuru! Göç İdaresine 66 sürekli işçi alınacak

Bayburt İl Göç İdaresi Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere, Güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi ve şoför olmak üzere 66 sürekli işçi alınacak.

4857 sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Başkanlığımız Bayburt İl Göç İdaresi Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere aşağıdaki tabloda dağılımı gösterilen sürekli işçi kadrolarına Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla başvuruda bulunacak adaylar arasından noter kurası sonucuna göre personel alımı yapılacaktır.

Güvenlik Görevlisi Erkek 42 Kura Kadın 6 Kura 2 Temizlik Görevlisi Erkek 12 Kura Kadın 3 Kura 3 Şoför 3 Kura

A)     BAŞVURU ŞARTLARI

1- GENEL ŞARTLAR 1- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2- İlan tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

Mersin'de katliam gibi trafik kazası: 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı Mersin'de katliam gibi trafik kazası: 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

3- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4- İlan tarihi itibarıyla askerlikle ilişiği bulunmamak, (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak), 5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu ve benzeri durumu bulunmamak,

7- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

8- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak,

9- İlan tarihi itibarıyla Bayburt ilinde ikamet ediyor olmak,

10- İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adayların Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olması gerekmektedir.

11- İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akitleri bildirim süresine gerek olmaksızın tazminatsız feshedilecektir.

12- Sürekli işçi kadroları için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır.

13- Başvurular sadece bir unvan için yapılacaktır. Birden fazla unvan için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

14- Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan/sınav sürecinin her aşamasında Başkanlıkça sonlandırılacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, istihdam işlemleri yapılmış ise işlemleri iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

B)      2- ÖZEL ŞARTLAR SÜREKLİ İŞÇİ KADROSU ARANILAN NİTELİKLER GÜVENLİK GÖREVLİSİ

a) En az lise mezunu olmak,

b) İlan tarihi itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak,

c) 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,

ç) Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarına sahip olmak,

d) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresinin dolmasına en az 6 (altı) ay kalmış olan özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, (Silahlı Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına sahip olanlarda başvuru yapabilir.) e) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak,

f) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten fazla, 80-17=63’ten az olmaması gerekmektedir.)

g) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak,

ğ) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in 18 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak,

h) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ

a) En az ilköğretim mezunu olmak,

b) İlan tarihi itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak,

ŞOFÖR

a) En az lise mezunu olmak,

b) İlan tarihi itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak,

c) E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan değişiklik ile 01/01/2016 tarihi itibariyle yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak),

B) BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) (esube.iskur.gov.tr) adresi üzerinden 29/04/2024 - 03/05/2024 tarihleri arasında çevrimiçi olarak yapılacaktır. Şahsen, posta veya e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

C) KURA İŞLEMLERİ

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların kura çekimi 16/05/2024 tarihinde saat 10:30’da Bayburt Valiliği Yeni Hizmet Binası (Genç Osman Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:113) adresinde noter huzurunda gerçekleştirilecektir. Belirtilen bu tarihte değişiklik olması halinde Göç İdaresi Başkanlığı internet adresinde yeni kura tarihine ilişkin duyuru yapılacaktır. Tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday doğrudan kurayla belirlenecektir. Belirlenen adaylar Göç İdaresi Başkanlığı internet adresinde (www.goc.gov.tr) ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Adaylar noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kura çekimine katılabilecektir.

Ç) ATAMA İŞLEMLERİ

Atanmaya hak kazanan adaylar Göç İdaresi Başkanlığınca istenilen belgeleri daha sonra belirtilecek tarihe kadar şahsen veya posta yoluyla teslim edeceklerdir. Ataması yapılanların, atama onayının tebliğinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde göreve başlamaları gerekmektedir. Atama hakkından vazgeçenler ile aranılan şartları taşımadığı anlaşılanların atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılanlardan atama onayının tebliğinden itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın 15 (On beş) gün içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilecektir. İstihdam edilenlerden aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların ise sözleşmeleri feshedilecektir. Ataması yapılan ve göreve başlayan işçiler için iki aylık deneme süresi uygulanacaktır. Deneme süresi sonunda başarısız olan işçilerin iş sözleşmesi herhangi bir bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilecektir. Başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren bir yıllık süreyi aşmamak üzere aynı kadrolar için yapılacak müteakip duyuruya kadar yukarıda belirtilen nedenlerle atama yapılmaması, atamaların iptal edilmesi veya ölüm ve sözleşme feshi sebepleriyle boş kalan veya boşalan kadrolara, başarı listesindeki sıralamaya göre yedekler arasından atama yapılabilecektir. Bunlar dışında kalanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamayacaklardır.

D) DİĞER HUSUSLAR

Adaylar vardiyalı çalışma düzenini kabul etmiş sayılır ve vardiyalı çalışmaya engel bir durumu olmaması gerekir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu sınavın başvurudan işe alınmaya kadar tüm aşamalarında adaylara yapılacak bilgilendirmeler ve sözlü sınav sonuçları her adayın kendi sonucunu görebileceği şekilde Başkanlığın (www.goc.gov.tr) internet adresinden duyurulacaktır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ: Adres: Göç İdaresi Başkanlığı Çamlıca Mahallesi 122. Cadde No: 4 06370 Yenimahalle / ANKARA Telefon: 0312 422 0832 GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI