İ L A N
ERZİNCAN ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ  İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

(MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ)
SATIŞI VE KİRALAMASI  YAPILACAK TAŞINMAZLARIN İLAN METNİ

1-İlimiz, Merkez İlçe sınırları içerisinde bulunan ve aşağıda bilgileri yer alan 13 adet taşınmazın satış ihalesi ile 3 adet taşınmazın kiralama ihalesi hizalarında  gösterilen  tarih ve saatlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45'nci maddesi uyarınca Açık Teklif  Usulüyle  Erzincan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği  İl Müdürlüğünde  (Milli  Emlak Müdürü Makam odasında) toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.
2-İsteklilerin yasal yerleşim yeri sahibi olmaları ve tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri gerekmektedir. İsteklilerin her taşınmaz, satış ve kira ihalesi için ayrı ayrı olmak üzere belirtilen ihale gün ve saatine kadar geçici teminat makbuzu veya süresiz teminat mektubu ile Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarası, Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarası ile birlikte Komisyona müracaat etmeleri gerekmektedir. 
3-Başka şahıs adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnameyi, Tüzel Kişilerin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak İdare Merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sürkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri zorunludur.
4-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanun’un 37. Maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin  2886 sayılı Devlet İhale Kanun’un 38. Maddesine uygun olarak ihale saatinden önce komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.
5-İhalelerden yasaklı olanlar ihaleye katılamaz.
6-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7-Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Erzincan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği  İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğünde) ücretsiz olarak görülebilir.
8-Taşınmazların satış bedellerinin; Belediye sınırları içerisindeki  taşınmazlarda 5.000,00 TL'yi,  Belediye sınırları dışındaki taşınmazlarda ise 1.000,00 TL'yi aşması halinde, talep üzerine, bedelin 1/4'ü peşin, kalan kısmı kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda 3'er aylık  eşit taksitler halinde ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir. 4706 sayılı Kanun gereğince Hazine taşınmazlarının satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim  ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 (Beş) yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır. 
9-Hazine taşınmazlarının satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi (% 20) indirim uygulanır.
10-Hazineye ait taşınmazların ihale sonucu oluşacak satış bedeli üzerinden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Döner Sermaye Hesabına 5.000.000.TL ye kadarlık kısmı için %1, 5.000.000-10.000.000 TL arasında kalan kısım için %0,5, 10.000.000 TL den fazlası için %0,25 döner sermaye ücreti peşin olarak alınacaktır.
11- Kiraya verilecek taşınmazların üzerine kalıcı ve sabit tesis yapılamaz, ağaç dikilemez.Kiraya verilecek taşınmazlar sadece tarımsal amaçlı olarak kullanılmak üzere kiraya verilecektir.
NOT:Geçici teminat yatıracaklar için; vezne Erzincan Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünde bulunduğundan, ihaleye katılacak olanların bu hususu dikkate almaları gerekmekte olup, Banka dekontu ve Muhasebe İşlem Fişi kabul edilmeyecektir.
-İhale ilanları www.milliemlak.gov.tr ve  www.erzincan.csb.gov.tr adreslerinden görülebilir.
  Adres  : Erzurum Karayolu üzeri İzzet Paşa Mah. No:32/1 Merkez/ERZİNCAN       Tlf. 0 (446) 226 15 00
2886 SAYILI KANUNUN 45'NCİ MADDESİNE GÖRE (AÇIK TEKLİF USULÜ) SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR
SIRA
NO
İLİ İLÇESİ MAHALLE /
KÖY
TAŞINMAZIN
CİNSİ
ADA PARSEL TAŞINMAZIN YÜZÖLÇÜMÜ
(M²)
HAZİNE HİSSESİ TAŞINMAZIN
İMAR DURUMU
TAHMİN EDİLEN
BEDELİ (TL.)
GEÇİCİ TEMİNAT
BEDELİ (TL.)
İHALE
TARİHİ
İHALE
SAATİ
1 ERZİNCAN MERKEZ Beşsaray Köyü Ham Toprak 111 30 332,83 Tam İmarsız 270.000,00 54.000,00 13.06.2024 09:00
2 ERZİNCAN MERKEZ Ergan Köyü Ham Toprak 101 66 2.908,72 Tam İmarsız 180.000,00 36.000,00 13.06.2024 09:20
3 ERZİNCAN MERKEZ Hancıçiftliği Köyü Ham Toprak 103 243 824,17 Tam İmarsız 705.000,00 141.000,00 13.06.2024 09:40
4 ERZİNCAN MERKEZ Karatuş Köyü Susuz Tarla 133 1 4.257,93 Tam İmarsız 90.000,00 18.000,00 13.06.2024 10:00
5 ERZİNCAN MERKEZ Karatuş Köyü Susuz Tarla 133 2 5.173,19 Tam İmarsız 105.000,00 21.000,00 13.06.2024 10:20
6 ERZİNCAN MERKEZ Karatuş Köyü Susuz Tarla 141 1 8.018,44 Tam İmarsız 165.000,00 33.000,00 13.06.2024 10:40
7 ERZİNCAN MERKEZ Kılıçkaya Köyü Ham Toprak 116 2 1.340,14 Tam İmarsız 185.000,00 37.000,00 13.06.2024 11:00
8 ERZİNCAN MERKEZ Koçyatağı Köyü Ham Toprak 104 2 3.446,55 Tam İmarsız 535.000,00 107.000,00 13.06.2024 11:20
9 ERZİNCAN MERKEZ Koçyatağı Köyü Ham Toprak 104 3 3.414,00 Tam İmarsız 105.000,00 21.000,00 13.06.2024 11:40
10 ERZİNCAN MERKEZ Koçyatağı Köyü Ham Toprak 104 4 3.378,34 Tam İmarsız 105.000,00 21.000,00 13.06.2024 13:20
11 ERZİNCAN MERKEZ Oğlaktepe Köyü Ham Toprak 104 22 18.000,00 15389/20000 İmarsız 910.000,00 182.000,00 13.06.2024 13:40
12 ERZİNCAN MERKEZ Mollaköy Yeşilyurt Mahallesi Arsa 115 3 475,62 Tam Konut Alanı 575.000,00 115.000,00 13.06.2024 14:00
13 ERZİNCAN MERKEZ Mollaköy Yeşilyurt Mahallesi Arsa 115 4 463,72 Tam Konut Alanı 560.000,00 112.000,00 13.06.2024 14:20
2886 SAYILI KANUNUN 45'NCİ MADDESİNE GÖRE (AÇIK TEKLİF USULÜ) KİRALAMA İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR
SIRA
NO
İLİ İLÇESİ MAHALLE/
KÖY
CİNSİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜM
(M²)
İMAR DURUMU KİRALAMA AMACI KİRALAMA SÜRESİ  İLK YIL TAHMİN EDİLEN KİRA
BEDELİ (TL.)
GEÇİCİ TEMİNAT
BEDELİ (TL.)
İHALE
TARİHİ
İHALE
SAATİ
1 ERZİNCAN MERKEZ Yalnızbağ M.Sinan Mahallesi Ham Toprak 442 1 426,87 İmarsız Tarımsal Amaçlı 5 Yıl  1.000,00 200,00 13.06.2024 14:40
2 ERZİNCAN MERKEZ Beybağı Mahallesi Sulu Tarla 374 55 8.481,00 İmarsız Tarımsal Amaçlı 5 Yıl  25.500,00 5.100,00 13.06.2024 15:00
3 ERZİNCAN MERKEZ Güllüce Mahallesi  DHTA 94.949,22 İmarsız Tarımsal Amaçlı 5 Yıl  100.000,00 20.000,00 13.06.2024 15:20
#ilangovtr Basın No ILN02036551