İŞKUR’dan duyuru! Orman Genel Müdürlüğü 64 işçi alacak

Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere Aşçı, aşçı yardımcısı, garson, elektrikçi, Operatör, bahçıvan ve seracı alınacak. İşte alınacak iller ve işçi sayıları...

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere Aşçı pozisyonunda 4 adet, Aşçı yardımcısı pozisyonunda 3 adet, Elektrikçi (Genel) pozisyonunda 1 adet, Kaynakçı pozisyonunda 1 adet, Sıhhi Tesisatçı pozisyonunda 2 adet, İş Makinası Operatörü pozisyonunda 2 adet, Traktör Operatörü pozisyonunda 1 adet, Garson pozisyonunda 15 adet, Pastacı pozisyonunda 2 adet, Temizlik Görevlisi pozisyonunda 12 adet, Bulaşıkçı pozisyonunda 5 adet, Seracı pozisyonunda 8 adet, Diğer Fidanlık İşçileri ve Bahçıvanlar pozisyonunda 5 adet, Kimya Laboratuvarı Teknisyeni pozisyonunda 3 adet olmak üzere toplamda 64 adet Geçici İşçi alımı yapılacaktır.

Başvurular 29.04.2024 ile 03.05.2024 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu üzerinden ilanda belirtilen şartları taşıyan adaylar müracaat edebilecek.  Sözlü ve Uygulamalı Sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday çağrılacaktır. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir.

Kura yeri ve tarihi Türkiye İş Kurumu açık iş ilanında belirtilecek olup ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden de ayrıca duyurulacaktır. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı tebligatla bildirim yapılmayacaktır. Her aday yalnızca bir açık iş ilanına başvuru yapabilecektir. İşçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar ile Sözlü ve Uygulamalı Sınavın yeri ve tarihi ilgili Bölge Müdürlükleri resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

GENEL ŞARTLAR

1.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2. Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,

3.Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4. Başvurunun son günü itibarıyla kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

5.Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ile diğer genel ve özel şartlara haiz olmak,

6.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

7. İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen İl’de ikamet ediyor olmak,

8. Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir,

9. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir, Ek-4

10. Noter huzurunda Kura çekimi 13 - 17/05/2024 tarihleri arasında olacaktır. Kuranın net tarihi ve kura yeri vb. tüm bilgilendirmeler ilgili Orman Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yayımlanacaktır,

11. Adaylardan istenilecek evraklar, evrak teslim tarihleri, sınav tarihi ve işe alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler ilgili Orman Bölge Müdürlükleri internet siteleri üzerinden duyurulacaktır,

12. Deneme süresi 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca 2 aydır. Ancak aday işçilerin idaremizde yürürlükte olan işletme toplu iş sözleşmesine tabi olmaları durumunda deneme süresi 4 ay olarak uygulanacaktır.

GARSON (Servis Elemanı)

ÖZEL ŞARTLARI

·         En az ortaöğretim mezunu en fazla lisans mezunu olmak, Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak,

·         5. Başvuru süresinin ilk günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

AŞÇI ÖZEL ŞARTLARI

·         En az ilköğretim mezunu en fazla lisans mezunu olmak, Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak,

·         4. Başvuru süresinin ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak. Ek-4

Altın rekorlar kırarken 3.350 TL'yi göreceği tarihi açıkladı Altın rekorlar kırarken 3.350 TL'yi göreceği tarihi açıkladı

AŞÇI YARDIMCISI ÖZEL ŞARTLARI

·         En az ilköğretim mezunu en fazla lisans mezunu olmak, Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak,

·         4. Başvuru süresinin ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak.

DİĞER FİDANLIK İŞÇİLERİ VE BAHÇIVANLAR ÖZEL ŞARTLARI

·         En az ilköğretim mezunu en fazla ön lisans mezunu olmak,

·         Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 35 yaşını doldurmamış olmak.

SERACI ÖZEL ŞARTLARI

·         En az ortaöğretim mezunu en fazla ön lisans mezunu olmak, Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak,

·         4. Başvuru süresinin ilk günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

PASTACI ÖZEL ŞARTLARI

·         En az ilköğretim mezunu en fazla ön lisans mezunu olmak, Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak,

·         4. Başvuru süresinin ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak.

BULAŞIKÇI ÖZEL ŞARTLARI

·         1.En az ilköğretim mezunu en fazla ön lisans mezunu olmak,

·         2. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Hijyen belgesine sahip olmak,

·         4. Başvuru süresinin ilk günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ ÖZEL ŞARTLARI

·         1.En az ilköğretim mezunu en fazla ön lisans mezunu olmak,

·         4. Başvuru süresinin ilk günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

İŞ MAKİNESİ OPERATÖRÜ ÖZEL ŞARTLARI

·         1.En az ortaöğretim mezunu en fazla lisans mezunu olmak. Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak,

·         6.İlan tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

TRAKTÖR OPERATÖRÜ ÖZEL ŞARTLARI

·         1.En az ortaöğretim mezunu en fazla lisans mezunu olmak

·         4. Başvuru süresinin ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak.

ELEKTRİKÇİ (GENEL) ÖZEL ŞARTLARI

·         1.En az ortaöğretim mezunu en fazla ön lisans mezunu olmak, Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak,

·         4.Başvuru süresinin ilk günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

SIHHİ TESİSATÇI ÖZEL ŞARTLARI

·         1.En az ortaöğretim mezunu en fazla ön lisans mezunu olmak, Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak,

·         4. Başvuru süresinin ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak.

KİMYA LABORATUVARI TEKNİSYENİ ÖZEL ŞARTLARI

·         En az ortaöğretim mezunu en fazla ön lisans mezunu olmak,

·         a) Ortaöğretim Kurumlarının Kimya Teknolojisi Alanından mezun olmak, Veya b) Ön Lisans eğitim kurumlarının Kimya Teknolojisi programlarından mezun olmak,

·         Başvuru süresinin ilk günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

Orman Işçi Alınacak 64