Milli Emlak’tan uygun fiyata 30 adet sulu tarla satışı

Erzincan Üzümlü Milli Emlak Şefliğinden mülkiyeti hazineye ait uygun fiyata 30 adet sulu tarla satışa çıkarıldı.

Mülkiyeti Üzümlü Milli Emlak Şefliğine ait, aşağıda bulunduğu yer ve Üzümlü İlçe sınırları içerisinde, aşağıda bulunduğu yer ve diğer tapu nitelikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların satış   ihaleleri hizalarında  gösterilen  tarih ve saatlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45'nci maddesi uyarınca açık teklif  usulü  ile  Milli Emlak Şefliğinde  toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.

İHALEYE GİRECEKLERİN:

a) Yasal Yerleşim yeri sahibi olmaları,

 b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin; Yasal yerleşim yeri belgesini  (İkametgâh ilmühaberi) ile Arkalı-Önlü TC no.lu Nüfus Cüzdanı fotokopisinin,

 ç) Geçici teminatı yatırmış olmaları ve gerçek kişi adına katılacakların Noter tasdikli vekâletname vermeleri,

Yıl sonu dolar kuru ne kadar olacak? Yıl sonu dolar kuru ne kadar olacak?

 d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, (b) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge ile birlikte ihale komisyonuna müracaat etmeleri gerekmektedir.

·         Halen Haklarında ihaleden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler (kendi adına veya temsilen) ihaleye katılamayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.

·         Posta ile yapılan müracaatlarda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

·         Komisyon; ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

·         Satılacak taşınmazın ihale bedelinin peşin ödenmesi halinde %20 indirim uygulanacaktır. Taşınmazların satış bedellerinin Bakanlıkça belirlenen tutarları aşması ve taksitle ödenmesinin istenilmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve 3'er aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte,  tahsili için talepte bulunulabilir.

·         Taşınmazın imar durumu, yapılanma şartları vb. hususların istekli tarafından ilgili belediyesinden araştırıldığı ve bilindiği kabul edilecek olup taşınmazın imar durumu, yapılanma şartları vb. hususlara ilişkin Hazine, hiçbir sorumluluk yüklenmez.

·         Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir.

·         Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller, üzerinden işlem bedeli:

·         5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir),

·         5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş),

·         10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş)

Oranında Döner Sermaye ücreti alınacaktır.

NOT- Satış   ihalesine çıkarılan taşınmazlara  ait ilan www.milliemlak.gov.tr adresinden görülebilir.

2886 SAYILI KANUNUN 45'NCİ MADDESİNE GÖRE (AÇIK TEKLİF USULÜ) SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN
Sıra No Bulunduğu Yer ve Mevkii Cinsi Pafta Ada Parsel Yüzölçümü (m2) Hazine Hissesi İmar Durumu Tahmin Edilen Bedeli (TL) Geçici Teminatı (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 Bayırbağ Köyü Ham Toprak 203 26 1.372,46 Tam İmarsız 97.000,00 19.400,00 5.06.2024 10:00
2 Bayırbağ Köyü Ham Toprak 203 25 1.093,31 Tam İmarsız 110.000,00 22.000,00 5.06.2024 10:15
3 Bayırbağ Köyü Bağ Yeri 239 2 2.577,68 Tam İmarsız 104.000,00 20.800,00 5.06.2024 10:30
4 Pınarlıkaya Köyü Sulu Tarla 159 4 2.365,23 Tam İmarsız 94.750,00 18.950,00 5.06.2024 10:40
5 Pınarlıkaya Köyü Sulu Tarla 159 2 4.386,20 Tam İmarsız 176.000,00 35.200,00 5.06.2024 10:50
6 Pınarlıkaya Köyü Sulu Tarla 159 7 2.108,52 Tam İmarsız 84.500,00 16.900,00 5.06.2024 11:00
7 Pınarlıkaya Köyü Sulu Tarla 164 2 3.134,84 Tam İmarsız 126.000,00 25.200,00 5.06.2024 11:10
8 Pınarlıkaya Köyü Sulu Tarla 163 1 1.009,45 Tam İmarsız 41.000,00 8.200,00 5.06.2024 11:20
9 Pınarlıkaya Köyü Sulu Tarla 163 3 802,58 Tam İmarsız 33.000,00 6.600,00 5.06.2024 11:30
10 Pınarlıkaya Köyü Sulu Tarla 106 300 8.219,43 Tam İmarsız 329.000,00 65.800,00 5.06.2024 11:40
11 Pınarlıkaya Köyü Ham Toprak 106 152 1.365,47 Tam İmarsız 55.000,00 11.000,00 5.06.2024 11:50
12 Pınarlıkaya Köyü Ham Toprak 106 153 3.467,26 Tam İmarsız 139.000,00 27.800,00 5.06.2024 13:00
13 Pınarlıkaya Köyü Sulu Tarla 117 131 3.758,50 Tam İmarsız 150.500,00 30.100,00 5.06.2024 13:10
14 Pınarlıkaya Köyü Sulu Tarla 159 8 18.142,10 Tam İmarsız 750.000,00 150.000,00 5.06.2024 13:20
15 Pınarlıkaya Köyü Sulu Tarla 120 17 4.786,24 Tam İmarsız 192.000,00 38.400,00 5.06.2024 13:30
16 Pınarlıkaya Köyü Sulu Tarla 120 56 931,81 Tam İmarsız 38.000,00 7.600,00 5.06.2024 13:40
17 Pınarlıkaya Köyü Sulu Tarla 106 283 4.366,62 Tam İmarsız 175.000,00 35.000,00 5.06.2024 13:50
18 Pınarlıkaya Köyü Sulu Tarla 117 50 378,54 Tam İmarsız 16.000,00 3.200,00 5.06.2024 14:00
19 Pınarlıkaya Köyü Sulu Tarla 157 3 2.204,03 Tam İmarsız 89.000,00 17.800,00 5.06.2024 14:10
20 Pınarlıkaya Köyü Sulu Tarla 153 9 2.814,11 Tam İmarsız 113.000,00 22.600,00 5.06.2024 14:20
21 Pınarlıkaya Köyü Sulu Tarla 161 3 8.485,65 Tam İmarsız 340.000,00 68.000,00 5.06.2024 14:30
22 Pınarlıkaya Köyü Sulu Tarla 106 199 1.508,46 Tam İmarsız 61.000,00 12.200,00 5.06.2024 14:40
23 Pınarlıkaya Köyü Sulu Tarla 106 198 12.882,16 Tam İmarsız 516.000,00 103.200,00 5.06.2024 14:50
24 Pınarlıkaya Köyü Sulu Tarla 126 12 6.750,45 Tam İmarsız 271.000,00 54.200,00 5.06.2024 15:00
25 Pınarlıkaya Köyü Sulu Tarla 106 301 10.231,07 Tam İmarsız 410.000,00 82.000,00 5.06.2024 15:10
26 Pınarlıkaya Köyü Ham Toprak 139 11 69,59 Tam İmarsız 8.000,00 1.600,00 5.06.2024 15:20
27 Pınarlıkaya Köyü Ham Toprak 140 7 44,89 Tam İmarsız 5.000,00 1.000,00 5.06.2024 15:30
28 Pınarlıkaya Köyü Sulu Tarla 126 4 11.359,26 Tam İmarsız 455.000,00 91.000,00 5.06.2024 15:40
29 Pınarlıkaya Köyü Sulu Tarla 126 9 8.372,14 Tam İmarsız 335.000,00 67.000,00 5.06.2024 15:50
30 Pınarlıkaya Köyü Sulu Tarla 126 2 14.397,71 Tam İmarsız 576.000,00 115.200,00 5.06.2024 16:00
Editör: Mehmet Yaşar Çiçek