İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı 500 uzman erbaş alımı için 27 Nisan'da başlayan başvurular 11 Mayıs 2023 (saat 23:59) tarihi itibariyle son bulacak. İlgili alıma en az ilkokul mezunları da başvuru yapabilecek.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURULARILARINDA ŞARTLAR NELER?
Lojistik alt branşlı alımlara başvurular Jandarma Genel Komutanlığının personel temin sayfasından ve JGSA sayfasından online yapılabiliyor. Başvuru yapmadan önce adayların, resmi duyuruda yer alan kılavuzu dikkatlice incelemesi gerekiyor.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

 1. 2023 yılı lojistik alt branşlı sözleşmeli uzman erbaş teminine yönelik;

(1) Ortaöğretim (lise) ve ön lisans mezunu adaylar 2022 yılı KPSS puanı ile başvuru

yapabileceklerdir. KPSS puanı olmayan ortaöğretim (lise) ve ön lisans mezunu adaylar başvuru

yapamayacaklardır.

(2) İlköğretim (ortaokul) mezunu adaylardan KPSS puanı aranmayacak olup, başvuru

kılavuzunda belirtilen esaslara göre sınavlara çağrılacaktır.

(3) Başvuru yapacak adaylar öğrenim seviyelerine göre TEK TERCİH yapabileceklerdir.

 1. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2023)

itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 2004

(dahil) – 01 Ocak 1996 (dahil) tarihleri arasında doğanlar],

ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken

müracaat edenler için (Yedek subay, yedek astsubay, sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapanlardan müracaat

edenler dahil) birlik komutanlıklarınca düzenlenen nitelik belgesinden 80 (seksen) puan ve üzeri not almış

olmak,

 1. Askerliğe elverişli değildir raporu olmamak,
 2. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü (27 Nisan 2023)

itibariyle, terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (27 Nisan 2018 tarihi ve

sonrasında terhis olmak.),

 1. Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç (3) yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri

içerisinde ve düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü (01 Ocak

2023) itibarıyla yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 2004 (dahil)- 01 Ocak 1994 (dahil)

tarihleri arasında doğanlar) ve sıralı üç disiplin amiri tarafından 'Uzman Erbaş Olur' kararlı nitelik

belgesi almış olmak,

 1. Seçme sınavlarını başarı ile geçmek, Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık kurulu raporu vermeye

yetkilendirilen hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esaslarına göre

'Uzman Erbaş Olur' kararlı sağlık kurulu raporu almış olmak,

ğ. En az 167 cm ve en fazla 210 cm boyunda olmak koşuluyla, kilosu başvuru kılavuzundaki

boy-kilo tablosunda oranları belirtilen değerler içerisinde bulunmak (Boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık ise

spor şortu/eşofman ile ölçülür.),

 1. Askeri okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Jandarma Genel Komutanlığı ve

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı eğitim komutanlıklarından herhangi bir sebeple çıkmamış veya

çıkarılmamış olmak, diğer okullardan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak veya ortaöğretim

kurumlarında örgün öğretim dışına çıkarma cezası almamış olmak,

ı. Muvazzaf/sözleşmeli subay veya astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya bunların adayı

olarak Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli

iken buralardan ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak yahut görev yapmıyor olmak,

-2-

 1. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,
 2. Devlet memurluğundan veya kamu görevinden herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak,
 3. Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan mahkemeler tarafından otuz (30) günden

daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm edilmemiş olmak,

 1. Taksirli suçlar nedeniyle altı (6) ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya

mahkûm edilmemiş olmak,

 1. Verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri

bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve

nitelikli zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan

yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak,

fuhşiyata tahrik, gayri tabii mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar

ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet

sırlarını açığa vurma, firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet,

fesat, isyan suçlarından dolayı mahkûm olmamak,

 1. Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve

isyan suçlarından, 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148'inci maddesinde

belirtilen suçlardan hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi hapis

cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak,

 1. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının

manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve

hareketlerde bulunmamış olmak,

ö. Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen

çalışmıyor olmak,

 1. Terör örgütlerine veya Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen

yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmamak,

 1. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
 2. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş veya görmüyor

olmak,

ş. Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (Göğüs kafesi ve

omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, düz taban olmamak, yüz bölgesi, baş bölgesi, tüm boyun ve el parmak

uçlarından itibaren dirsekler dahil kollarda kısa kollu gömlek ve dizden itibaren şort ile görünen vücudun herhangi

bir yerinde dövme bulunmamak, kendine zarar verme işareti olan jilet, sigara yanığı izleri bulunmamak),

 1. Dilinde pelteklik, tutukluk ve kekemelik gibi konuşma özrü bulunmamak,
 2. Yukarıdaki şartlara ilave olarak lojistik alt branşlı sözleşmeli uzman erbaş temini için başvuru

kılavuzunda belirtilen özel şartları sağlamak.

Jandarma Genel Komutanlığı uzman erbaş alımına dair tüm detaylar ve başvuru işlemleri için https://vatandas.jandarma.gov.tr/ptm/giris adresini ziyaret edebilirsin. Haber: M. Furkan Adıgüzel